Тлумачення слова: валютний

валютний


валютний

Збіги в тлумаченнях:
ВВО
видатковий валютний ордер
ЕВС
Економічний і валютний союз
МВРУ
міжбанківський валютний ринок України
МВФ
Міжнародний валютний фонд
міжбанк
міжбанківський валютний ринок
наприклад: український міжбанк
пор.: УМВР
ПВО
прибутковий валютний ордер
РВК
ринковий валютний курс
УМВР
український міжбанківський валютний ринок
пор.: міжбанк
ЄВФ
Європейський валютний фонд


-а, -е.
Стос. до валюти. Валютне законодавство. Валютні резерви.
••
Валю́тна бі́ржа — біржа, що здійснює купівлю та продаж валюти, а також проводить її котирування.
••
Валю́тна блока́да — заходи, що їх уживає держава для обмеження функціонування у країні валюти іншої країни.
••
Валю́тна ви́ручка — надходження в іноземній валюті від експорту товарів і послуг.
••
Валю́тна деклара́ція — документ у вигляді заяви, який містить відомості про валюту, що перевозиться.
••
Валю́тна зо́на — об'єднання групи держав, які дотримуються правил взаємних валютних відносин.
••
Валю́тна інтегра́ція — об'єктивно обумовлений процес створення регіональних зон, в межах яких забезпечується відносно стабільне співвідношення курсів валют.
••
Валю́тна інтерве́нція — цільові операції купівлі-продажу іноземної валюти для стримання зростання курсу національної валюти.
••
Валю́тна ка́са (краї́ни) — сукупність грошових надходжень в іноземній валюті, які є у розпорядженні країни.
••
Валю́тна кри́за — загострення суперечностей у валютній сфері, що проявляється в різких коливаннях валютних курсів, незбалансованості платіжних балансів, переміщеннях позичкового капіталу.
••
Валю́тна лікві́дність — показник, що характеризує платоспроможність окремих країн та їх угрупувань.
••
Валю́тна ліце́нзія — документ, який видається компетентним органом і який дозволяє імпортеру перевести певну суму іноземної валюти експортеру в уплату за товари.
••
Валю́тна монопо́лія — виключне право держави на операції з іноземною валютою, золотом.
••
Держа́вна валю́тна монопо́лія — виключне право держави здійснювати операції з валютними цінностями.
••
Валю́тна оку́пність — принцип зовнішньо-економічної діяльності підприємств та організацій, в основі якого лежить заміщення їх валютних витрат за рахунок власних валютних доходів.
••
Валю́тна полі́тика — складова частина економічної політики держави та зовнішньоекономічної політики.
••
Валю́тна пре́мія — рівень, до якого підвищується ринковий валютний курс по відношенню до фіксованого офіційного курсу.
••
Валю́тна систе́ма — сукупність грошово-кредитних відносин, закріплена в договірних та державно-правових нормах.
••
Валю́тна спекуля́ція — торгівля іноземною валютою з метою отримання спекулятивного прибутку.
••
Валю́тне законода́вство — комплекс правових норм, які регулюють порядок здійснення операцій з валютними цінностями.
••
Валю́тне застере́ження — умова, яка включається у контракти для страхування кредитора та експортера від ризику падіння курсу валюти.
••
Валю́тне коти́рування — встановлення курсів іноземних валют відповідно до діючих законодавчих норм та практики, що склалися.
••
Валю́тне регулюва́ння — регулювання державою міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютою.
••
Валю́тний арбітра́ж — операція, що поєднує купівлю чи продаж валюти з відповідною контругодою.
••
Валю́тний де́мпінг — використання державою занижених валютних курсів для експорту товарів за цінами, нижчими від світових.
••
Валю́тний дефіци́т — брак валютних ресурсів держави для забезпечення регулювання валютного ринку.
••
Валю́тний клі́ринг — система безготівкових грошових розрахунків у міжнародних економічних відносинах.
••
Валю́тний коефіціє́нт — курсове співвідношення, що його використовують за перерахування цін та грошових сум з однієї валюти в іншу.
••
Валю́тний контро́ль — обмеження обігу іноземної валюти з метою усунення дефіциту платіжного балансу.
••
Валю́тний ко́шик — певний набір валют, відносно якого вираховується середньовиважений курс однієї валюти.
••
Валю́тний курс — ціна грошової одиниці однієї країни, визначеної в грошових одиницях інших країн.
••
Валю́тний парите́т — тверде, офіційно встановлене співвідношення обміну однієї валюти на іншу.
••
Валю́тний ри́зик — небезпека валютних втрат в результаті зміни курсу валюти ціни до валюти платежу.
••
Валю́тний ри́нок — сукупність попиту та пропозицій на валюти.
••
Валю́тне коти́рування — встановлення курсу іноземної валюти відносно валюти даної країни.
••
Валю́тні креди́ти — міжнародні кредити у грошовій формі.
••
Валю́тні раху́нки — банківські рахунки, на яких знаходиться іноземна валюта.
••
Валю́тні умо́ви контра́кту — умови, які узгоджуються під час укладення контрактів між експортером та імпортером.
••
Валю́тні фо́нди підприє́мства — сукупність коштів в іноземній валюті.
••
Валю́тні ці́нності — валюта держави у всіх формах, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті.
••
Націона́льна валю́тна систе́ма — форма організації валютних відносин держави, що визначається національним законодавством.
••
Світова́ валю́тна систе́ма — форма організації міжнародних валютних відносин і юридично закріплена міждержавними угодами.
валютний

Введіть слово: