Тлумачення слова: кредит

кредит


кредит

Частковий збіг:
держкредит
державний кредит
Збіги в тлумаченнях:
АКБ
акціонерно-кредитний банк
АЦСК
акредитований центр сертифікації ключів
БФВК
Багатосторонній фонд вуглецевих кредитів
ВК
«Всеукраїнський кредит»
КС
ГКП
грошово-кредитна політика
ДАК
Державна акредитаційна комісія
Дт-Кт
«Дебет-кредит»
тижневик
ДІФКУ
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
ЕКА
експортно-кредитна агенція
ЗА
заява на акредитив
ЗнаА
заява на акредитив
ККК
категорія класифікації кредитування
КМСОНП
кредитно-модульна система організації навчального процесу
КПКВК
код програмної класифікації видатків та кредитування
кред.
кредитний
КС
кредитна спілка
КС
кредитна спілка
КСВУ
Кредитна спілка військовослужбовців України
КС
КФКВК
код функціональної класифікації видатків та кредитування


I кр`едит
-у, ч.
1) Права сторона бухгалтерського рахунку, де записують усі витрачені цінності, а також борги й видатки, зазначені в цьому рахунку; прот. дебет.
2) Три академічні години навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального семестру.
3) У деяких країнах – оцінка або залік, що означає успішне завершення учнем або студентом курсу з того чи іншого предмета; служить кількісним (не обов'язково якісним) показником засвоєння певних дисциплін відповідно до загальних вимог диплому чи вченого ступеня. || Бал(и) за прослуханий курс або складений іспит. || Позитивна оцінка (на екзамені).
II кред`ит
-у, ч.
1) Надання в борг матеріальних цінностей, грошей; позика. Довготерміновий (довгостроковий) кредит. У кредит. Надавати кредит.
••
Ава́льний креди́т — кредит для сплати за зобов'язання клієнта банку, якщо сам клієнт із якоїсь причини не може цього зробити.
••
Акце́птний креди́т — кредит комерційного банку, пов'язаний з вексельним обігом.
••
Амортизаці́йний креди́т — кредит, що його виплачують рівномірними внесками за певним графіком.
••
Ба́нківський креди́т — надання банками грошових позик під торгові й зовнішньоторгові операції з земельними ділянками, на розширення виробничої діяльності і т. ін.
••
Безвідкли́чний креди́т — кредит, умови якого не можуть бути змінені без згоди усіх зацікавлених сторін.
••
Безвідсо́тковий креди́т — кредити, що їх надають без стягнення відсотків.
••
Бюдже́тний креди́т — довготерміновий цільовий кредит із державного бюджету.
••
Валю́тний креди́т — а) міжнародний кредит у грошовій формі; б) в Україні – кредит в іноземній валюті, що його надає банк із повноваженнями щодо валютних операцій.
••
Ве́ксельний креди́т — кредит, що надається під забезпечення векселем.
••
Гаранто́ваний креди́т — кредит, що його надають під гарантію банку, підприємства або держави.
••
Держа́вний креди́т — вид кредиту, за якого держава виступає позичальником, а населення – кредитором коштів (власники облігацій державних позик і вкладники відповідних банків).
••
Ди́лерський креди́т — одноденний кредит, що його надають під заставу дилерові.
••
Довгостроко́вий (довготерміно́вий) креди́т — кредит, що його надають на тривалий строк за певну винагороду.
••
Е́кспортний креди́т — кредит, що його надають експортери іноземним фірмам та державам для закупівлі ними товарів у країні-кредиторі.
••
Забезпе́чений креди́т — кредит, що його надають під заставу якихось цінностей.
••
Інвестиці́йний податко́вий креди́т — відстрочення сплати податку на прибуток.
••
Іпоте́чний креди́т — довготермінова позика під заставу нерухомості.
••
Комерці́йний креди́т — надання відстрочення платежу продавцем товару (засобів виробництва) покупцеві.
••
Контокоре́нтний креди́т — вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надається клієнтові, який має в банку поточний рахунок.
••
Короткостроко́вий (короткотерміно́вий) креди́т — кредит, що його надають строком до одного року за певну винагороду (у формі відсотка).
••
Креди́т з відкри́тим раху́нком — комерційний кредит, заборгованість за яким зараховують на відкритий рахунок.
••
Лі́зинговий креди́т — стосунки між юридичними особами, які виникають внаслідок оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди.
••
Ломба́рдний креди́т — короткотерміновий кредит під заставу високоліквідних активів (рухомого майна), що їх можна швидко реалізувати.
••
Ми́тний креди́т — відстрочка сплати мита за умови надання гарантії та сплати процентів на суму мита за період відстрочки.
••
Міжба́нківський креди́т — кредит, наданий банкові іншим банком.
••
Міждержа́вний креди́т — сукупність кредитних відносин, в яких позичальником або кредитором виступає держава.
••
Міжнаро́дний креди́т — вид кредиту, що надається державами, міжнародними банками і фінансовими організаціями, приватними банками і фірмами в процесі міжнародного економічного співробітництва.
••
Онко́льний креди́т — короткотерміновий кредит, що його позичальнику необхідно повернути за першою вимогою кредитора.
••
Пі́льговий креди́т — кредит, що його надають на термін, більш тривалий, ніж звичайно, і за ставками, які нижчі, ніж ринкові.
••
Платі́жний креди́т — кредит на оплату розрахункових документів за наявності у платника тимчасових фінансових труднощів.
••
Податко́вий креди́т — одна з податкових пільг, що полягає у відстроченні стягнення податку.
••
Урядо́вий креди́т — кредит, наданий урядовими кредитними установами; найчастіше є цільовим та пільговим.
2) мн., фін. Бюджетні суми в кошторисі, у межах яких дозволено витрати на щось.
3) перен. Довір'я.
кредит

Введіть слово: